zxpr.net
当前位置:首页 >> 100方程题有答案 >>

100方程题有答案

((1)2x+8=16 2x=16-8 x=8÷2 x=4 (2)x÷5=10 x=5*10 x=50 (3)x+7x=8 8x=8 x=8÷8 x=1 (4)9x-3x=6 6x=6 x=6÷6 x=1 (5)6x-8=4 6x=8+4 x=12÷6 x=2 (6)5x+x=9 6x=9 x=9÷6 x=1.5 (7)8x-8=6x 8x-6x=8 2x=8 x=8÷2 x=4 (8)40÷5x=20 5x=40÷20 x=2÷5 x=0.4 (9)

一、填空题(每小题3分,共24分)1.(-1)2002-(-1)2003=_________________.答案:22.已知某数的 比它大 ,若设某数为x,则可列方程_______________.答案: x=x+3.

1)87x+2y=7733 20x+32y=4364 答案:x=87 y=82 2)44x+60y=6340 15x+42y=4122 答案:x=20 y=91 3)11x+74y=3548 71x+45y=4730 答案:x=40 y=42 4)53x+54y=3229 70x+43y=2877

1)87x+2y=7733 20x+32y=4364 答案e5a48de588b6e799bee5baa6e79fa5e9819331333335313064:x=87 y=82 2)44x+60y=6340 15x+42y=4122 答案:x=20 y=91 3)11x+74y=3548 71x+45y=4730 答案:x=40 y=42 4)53x+54y=3229 70x+43y=2877

3X+5X=48 14X-8X=12 6*5+2X=4420X-50=50 28+6X=88 32-22X=1024-3X=3 10X*(5+1)=60 99X=100-XX+3=18 X-6=12 56-2X=204y+2=6 x+32=76 3x+6=1816+8x=40 2x-

展开全部3X+5X=48 14X-8X=12 6*5+2X=44 20X-50=50 28+6X=88 32-22X=10 24-3X=3 10X*(5+1)=60 99X=100-X X+3=18 X-6=12 56-2X=20 4y+2=6 x+32=76 3x+6=18 16+8x=40 2x-8=8 4x-3*9=29 8x-3x=105 x-6*5=42 x+5=7 2x+3=10 12x-9x=9

100道题,给分1.x+2=3 x=1 2.x+32=33 x=1 3.x+6=18 x=12 4.4+x=47 x=43 5.19-x=8 x=11 6.98-x=13 x=85 7.66-x=10 x=56 8.5x=10 x=2 9.3x=27 x=9 10.7x=7 x=1 11.8x=8 x=1 12.9x=9 x=1 13.10x=100 x=10 14.66x=660 x=10 15.7x=49 x=7 16.2x=4 x=

.x+2=3 x=1 2.x+32=33 x=1 3.x+6=18 x=12 4.4+x=47 x=43 5.19-x=8 x=11 6.98-x=13 x=85 7.66-x=10 x=56 8.5x=10 x=2 9.3x=27 x=9 10.7x=7 x=1 11.8x=8 x=1 12.9x=9 x=1 13.10x=100 x=10 14.66x=660 x=10 15.7x=49 x=7 16.2x=4 x=2 17.3x=9 x=3

3X+5X=48 X=614X-8X=12 X=2 6*5+2X=44 X=720X-50=50 X=5 28+6X=88 X=1032-22X=10 X=1 4y+2=6 Y=1 x+32=76 X=443x+6=18 X=416+8x=40 X=32x-8=8 X=84x-3*9=29 X=98x-3x=105 X=21 x-6*5=42 X=72 x+5=7 X=22x+3=10 X=7/212x-9

rpct.net | xmjp.net | jinxiaoque.net | jingxinwu.net | zxqt.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zxpr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com